திருமந்திர யோகம்

திருவம் பலம் ஆகச் சீர்ச்சக்கரத்தைத்

திருவம் பலமாக ஈராறு கீறித்

திருவம் பலமாக இருபத்தஞ்சு ஆக்கித்

திருவம் பலமாச் செபிக்கின்ற வாறே

(திருமந்திரம்-904)

Powered By Indic IME