தைலம்
சித்தர் கூந்தல் தைலம் இளநறை வழுக்கை பேன் பொடுகு முடிஉதிர்தல் உடல்கூடு
சித்தர் கூந்தல் தைலம்(வெப்பம்) இளநறை வழுக்கை பேன் பொடுகு முடிஉதிர்தல் உடல்கூடு எல்லாவித குளிச்சி நோய்களும் சரியாகும்
சித்தர் கூந்தல் தைலம்(குளிர்ச்சி) இளநறை வழுக்கை பேன் பொடுகு முடிஉதிர்தல் உடல்கூடு எல்லாவித வெப்பம் நோய்களும் சரியாகும்
தான்வந்தர தைலம் வாதம் பக்கவாதம் நரம்பு தளச்சி
சித்தர் மூட்டுவலி தைலம் ழூட்டுவலி ழூட்டுவிக்கம் ழூட்டுவாதம்
சித்தர் சிரட்டை தைலம் படை கரப்பான் தோல்தடிப்பு வெண்கு
கந்தக தைலம் கரப்பான் படை சிரங்கு
வாடகோடாரி தைலம் ழூட்டுவலி பக்கவாதம் ஓற்றை தலைவலி கழலைவீக்கம் ஜன்னி
Powered By Indic IME